Slide background

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

INFORMACJE DLA PACJENTA

Warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia zdrowotnego jest pozytywna weryfikacja w systemie e-Wuś - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ ZA POMOCĄ eWUŚ

Podstawą funkcjonowania systemu eWUŚ jest weryfikacja uprawnień na podstawie numeru PESEL;

W przypadku dziecka do 3. miesiąca, które nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica które zgłosiło dziecko do swojego ubezpieczenia;
 
PAMIĘTAJ:
OBOWIĄZKIEM JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH JEST ZGŁOSZENIE DZIECKA DO UBEZPIECZENIA!

 
ZGŁOŚ DZIECKO DO UBEZPIECZENIA:

Gdy:
 • Zmieniasz pracę - ponownie zgłoś dziecko do ubezpieczenia u nowego pracodawcy;
 • Jeżeli wcześniej dziecko było zgłoszone do ubezpieczenia przez PUP lub MOPS a podjąłeś pracę zgłoś dziecko do ubezpieczenia u swojego pracodawcy;
 • Dziecko pracowało w okresie wakacyjnym - ponownie zgłoś je do ubezpieczenia u swojego pracodawcy;

Gdy w systemie eWuś brak jest potwierdzenia uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, by z nich skorzystać należy:
 • zrobić zgłoszenie do NFZ i zapis na listę pacjentów poradni,
 • aktualne ubezpieczenie zdrowotne (ważne 1 miesiąc),
 • opłatę składki zdrowotnej za miesiąc poprzedni - gdy prowadzisz działalność gospodarczą,
 • zaświadczenie z MOPS-u lub biura pracy - w przypadku braku zatrudnienia.

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r., ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wypisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się pomiędzy 18. a 26. rż. dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki: legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. rż. - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

Osoby spoza listy świadczeniodawcy przyjmowane są wyłącznie w stanach zagrożenia życia.
 
© 2018 NZOZ Śródmieście 3. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt strony www